หน้าหลัก>เงื่อนไขการใช้บริการ

·       ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้

และสืบค้นข้อมูลกฎหมาย ผ่าน WebSite ของสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

·       สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ดำเนินการรักษามาตรฐานข้อมูลเพื่อ
ให้เกิดความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากลในการรักษาความปลอดภัยข้อ
มูลอย่างเคร่งครัด โดยป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับสิทธิ

·       สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด
ตามคำแนะนำของผู้เข้าเยี่ยมชม

·       สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการได้
ตลอดเวลาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

·       สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอให้ผู้ใช้พึงพิจารณาข้อมูลต่างๆ เช่น
ข้อมูลห้องสมุดกฎหมาย การแสดงความคิดเห็น ข้อแนะนำ บทความ การ

Link ไปยัง WebSite ต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเอง สำนักงานฯ
ตลอดจนคณะบุคคลผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใด ๆ ใน
ความเสียหายใด ๆ จากการใช้ข้อมูลไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมทั้งกรณีที่ความ
เสียหายดังกล่าวอาจจะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ความผิด
พลาด ไม่ทันสมัย ฯลฯ

·       ก่อนนำข้อมูลจากห้องสมุดกฎหมายไปใช้ ขอให้ผู้ใช้ตรวจสอบจากราช
กิจจานุเบกษาทุกครั้ง


:: ข้อความเพิ่มเติม ::
  ลิงค์  

บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล