หน้าแรก >กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  ประวัติความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง  
  สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  
  พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  [ pdf print version ]
  กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2545. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. เงื่อนไขการใช้บริการ. นโยบายความเป็นส่วนตัว.