หน้าหลัก > องค์กร > แผนปฎิบัติราชการ > ผลการดำเนินงานด้านกฎหมาย

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ผลการดำเนินงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่สำคัญ

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ -  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑)

 

พระราชบัญญัติ

 

  ๑. ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ....

  ๒. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๓. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๔. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง พ.ศ. .... และมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา
      ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง

  ๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....

  ๖. ร่างพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ....

  ๗. ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. ....

  ๘. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๙. ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ....

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ....

๑๑. ร่างพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๒. ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ....

๑๓. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๔. ร่างพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๕. ร่างพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๖. ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ....

๑๗. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๘. ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๙. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๐. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๒. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๓. ร่างพระราชบัญญัติระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน พ.ศ. ....

๒๔. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. ....

๒๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ
      และศูนย์การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ....

๒๖. ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....

๒๗. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....

๒๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๙. ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๐. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๑. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(กระทรวงการคลัง)

๓๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๓. ร่างพระราชบัญญัติรับรองฐานะโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ....

๓๔. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ....

๓๕. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ....

๓๖. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๗. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๘. ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๙. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ....

๔๐. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

๔๑. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๒. ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๓. ร่างพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๔. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๕. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
      โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....

๔๖. ร่างพระราชบัญญัติคนขอทาน พ.ศ. ....

๔๗. ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๘. มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

๔๙. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

      ลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ....

๕๐. ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๑. ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

      (กำหนดบทนิยามคำว่า “เจ้าพนักงาน” ความผิดเกี่ยวกับศพ ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม

      และแก้ไขอัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษ)

๕๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด พ.ศ. ....

 

 

 

 

พระราชกฤษฎีกา

 

  ๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๓. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ. ....

  ๔. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ. ....

  ๕. ร่างพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ....

  ๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผงซักฟอกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

  ๗. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ....

  ๘. ร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ....

  ๙. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..)
      พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนตลาดการเงิน)

๑๐. ร่างพระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งของประธานองคมนตรี รัฐบุรุษ และองคมนตรี พ.ศ. ....

๑๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณของจังหวัดและ
      กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ....

๑๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. ....

๑๓. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

๑๔. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

๑๕. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๖. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

๑๗. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

๑๘. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี
      พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ....

๑๙. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของ
      ส่วนราชการ พ.ศ. ....

๒๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..)
      พ.ศ. ....

๒๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)

      พ.ศ. .... (ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ให้การสนับสนุนการศึกษา)

๒๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)

      พ.ศ. .... (ปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้สุทธิจากการคำนวณภาษีเงินได้ตาม

      มาตรา ๔๘ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร)

๒๓. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร
      (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดให้การลดอัตราภาษีเงินได้และยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิ
      ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน
      ห้าล้านบาท)

๒๔. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..)
      พ.ศ. .... (ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรจาก
      อัตราร้อยละ ๓.๐ เป็นอัตราร้อยละ ๐.๑ เป็นการชั่วคราว ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา
      ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ)

๒๕. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..)
      พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนโครงการเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน)

๒๖. ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๗. ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นของประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย
      และกรรมการบริหารอื่นขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

๒๘. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำกับดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

๒๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ
      ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ....

๓๐. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ
      ในท้องที่เขตลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี กิ่งอำเภอบางเสาธง
      อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

๓๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

๓๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ....

๓๓. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

๓๔. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
      พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

๓๕. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการ ก.พ.ค.
      กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ....

๓๖. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

๓๗. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

๓๘. ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

 

 

 

 

 

กฎกระทรวง

 

  ๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนาด และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนาด และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ และยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ
      พ.ศ. ....

  ๔. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๕. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๖. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๗. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ....

  ๘. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๙. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์
      อุตสาหกรรม พ.ศ. ....

๑๐. ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ....

๑๑. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
      พุทธศักราช ๒๔๘๕

๑๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว
      และกัมพูชา ซึ่งได้รับยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ พ.ศ. ....

๑๓. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ....

๑๔. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ....

๑๕. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ....

๑๖. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
      พ.ศ. ....

๑๗. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวง อุตสาหกรรม
      พ.ศ. ....

๑๘. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ....

๑๙. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ....

๒๐. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม
      พ.ศ. ....

๒๑. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....

๒๒. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....

๒๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เรื่องหลักประกันเพื่อความมั่นคงและคุ้มครอง
      ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ....

๒๔. ร่างกฎกระทรวงกำหนดการขยายระยะเวลาใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

      (ขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไปอีกหนึ่งปี จำนวน ๑๒ ฉบับ)

๒๕. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย พ.ศ. ....

๒๖. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....

๒๗. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันและ
      การให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง พ.ศ. ....

๒๘. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง พ.ศ. ....

๒๙. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการให้กู้

      ต่อของกระทรวงการคลัง พ.ศ. ....

๓๐. ร่างกฎกระทรวงการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และ
      กัมพูชา ซึ่งได้รับการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ พ.ศ. ....

๓๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดแปลงที่ดินเล็กที่สุดที่จะจัดได้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
      พ.ศ. ....

๓๒. ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการ ก.พ. พ.ศ. ....

๓๓. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

๓๔. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การจ่ายค่าชดเชยตามผลต่างที่เพิ่มขึ้นหรือการได้รับ
      ค่าชดเชยจากโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ....

๓๕. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ....

๓๖. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก

      พ.ศ. ๒๕๒๒ (ปรับปรุงเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ ขนาด และข้อกำหนดทางเทคนิคของรถ)

๓๗. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการยื่นคำขอทบทวนความจำเป็น
      ในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. ....

๓๘. ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

      และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ....

๓๙. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศ พ.ศ. ....

๔๐. ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. ....

๔๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติเพื่อใช้ขนส่งพลังงานไฟฟ้าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอก
      ราชอาณาจักร

๔๒. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ....

      (ปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๕))

๔๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ. ....

๔๔. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

      (ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔)

๔๕. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

      (ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙)

๔๖. ร่างกฎกระทรวงกำหนดตราเครื่องหมายของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

๔๗. ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล พ.ศ. ....

๔๘. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตใช้เรือและการออก

      ใบอนุญาตใช้เรือ พ.ศ. ....

๔๙. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
      พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ....

๕๐. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และ
      จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕

๕๑. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์
      พ.ศ. ....

๕๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเรียกเงินที่ได้จ่ายไปในการทำสัญญาเช่าหรือค่าใช้สิทธิ

      เหนือที่ดินจากผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ....

๕๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนา

      เอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนของบริษัทจำกัด (ฉบับที่ ..)

      พ.ศ. ....

๕๔. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ....

๕๕. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนด

      อัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....

๕๖. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางปกครองของนายทะเบียน การโต้งแย้งและ
      อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ....

๕๗. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง
      เร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. ....

๕๘. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการเกิดและแจ้งการตายต่างสำนักทะเบียน

      พ.ศ. ....

๕๙. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุมและการแสดง

      ข้อคิดเห็นของประชาชนในการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. ....

๖๐. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุมและการแสดง

      ข้อคิดเห็นของประชาชนในการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเฉพาะ พ.ศ. ....

๖๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

      และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

๖๒. ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วิธีการได้มา วาระการดำรง

      ตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของ อ.ก.พ. วิสามัญ พ.ศ. ....

๖๓. ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหม่

      หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด และการจดทะเบียนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตาม

      โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ....

๖๔. ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
      ออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ....

๖๕. ร่างกฎกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย

      และบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

๖๖. ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
      รัษฎากร (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้จากบำเหน็จดำรงชีพของสภากาชาดไทย)

 

 

 

 

 

ระเบียบ

 

๑. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

    พ.ศ. ....

๒. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบบริหารจัดการเพื่อการเสริมสร้างสันติสุขใน

    จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....

๓. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ....

๔. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. ....

๕. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ

    เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. ....

๖. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ

     (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....

๗. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ....

๘. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. ....

 

 

 

 

คำปรึกษาทางกฎหมาย

 

  ๑. ขอหารือคำจำกัดความของ “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง”

  ๒. หารือการจัดเก็บค่าตอบแทนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

  ๓. ขอหารือกรณีการนำทรัพย์สินที่ศาลได้มีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

  ๔. ขอหารือเกี่ยวกับฐานะของมหาวิทยาลัยของรัฐ

  ๕. ขอหารือเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว

  ๖. ขอหารือเรื่องการดำเนินการลงโฆษณาสินค้าในผลิตภัณฑ์สลากในปี ๒๕๕๑

  ๗. ขอหารือการแปรรูปโครงการและหน่วยงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
      เป็นบริษัทจำกัด

  ๘. การโอนสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด
      ให้แก่บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

  ๙. การเป็นผู้มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลคู่สัญญาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๑๐. ขอหารือคำจำกัดความคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติ

๑๑. ขอหารือการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ท่าเรือ

      แหลมฉบังประจำปี ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๕๐ ที่สูงเกินสมควร

๑๒. ขอทราบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบการเจรจาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญ
      แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๓. ขอหารือเกี่ยวกับการลงนามในพิธีสารเพื่อให้การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบ
      ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนในรอบที่ ๔ มีผลบังคับใช้

๑๔. ขอหารือพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒
      จะใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน ด้วยหรือไม่

๑๕. ขอหารือการดำเนินงานตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

๑๖. ขอหารือกรณีการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ รายบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

๑๗. ขอหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาประธานกรรมการ ทอท.และประธานที่ปรึกษา

      คณะกรรมการ ทอท. และการแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมการ ทอท.

๑๘. ขอหารือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้จัดการ

      บริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเซีย จำกัด (ทอส.)

๑๙. หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙

๒๐. ขอหารือเกี่ยวกับการยกเว้นค่าชดใช้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน

๒๑. ขอหารือปัญหาการเสียภาษีอากรกรณีการหักค่าภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้

๒๒. ขอหารือเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      คนพิการของคนพิการ

๒๓. ขอทราบความเห็นกรณีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองจากผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๒๔. หารือการโอนทรัพย์สินขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) ระหว่างการชำระบัญชี

๒๕  ขอหารือกรณีมหาวิทยาลัยนครพนมขออนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการผลิตนักบิน

๒๖. ขอหารือกรณีขายไม้ของกลางที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจยึดจับกุมไว้ในคดีความผิดตามกฎหมาย
      ศุลกากร

๒๗. ขอหารือการเปิดเผยข้อมูลรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ

๒๘. ขอทราบความเห็นกรณีแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)

๒๙. ขอความอนุเคราะห์หารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
      อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓

๓๐. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติ
      สถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑

๓๑. ขอหารือเกี่ยวกับคำนิยาม ผู้ถูกลงโทษทางวินัย ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาส
      ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐

๓๒. หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยไปทำลายโดยวิธีฝังกลบ

๓๓. หารือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๓๔. ขอหารือเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

๓๕. ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของพนักงาน (คณะกรรมการ
      ผู้ชำระบัญชีของ ร.ส.พ. มีอำนาจในการพิจารณาและวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการกระทำความผิด
      ของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่)

๓๖. ขอหารือการบังคับใช้วิธีทางการปกครอง (องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สามารถดำเนินการ
      ติดตามเงินคืนจากนายประเสริฐฯ โดยใช้วิธีทางการปกครองได้หรือไม่)

๓๗. ขอทบทวนสถานะของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
      ราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

๓๘. ขอหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖

๓๙. หารือเรื่องหลักเกณฑ์การนับสัดส่วนหุ้นต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
      และประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการ
      ค้าขายในการเดินอากาศ

๔๐. หารือปัญหาเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการส่งสินค้าออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก
      แห่งหนึ่งไปยังเขตอุตสาหกรรมส่งออกอีกแห่งหนึ่ง

๔๑. หารือปัญหาการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ว่างเหนือแนวอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
      โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

๔๒. หารือโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ
      ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ (โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุฯ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

๔๓. ขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ตามแนวทาง
      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔๔. หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้นำฝ่ายค้านฯ ในสภาสถาบันพระปกเกล้า

      ตามพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑

๔๕. ขอหารือสถานภาพของ สภาทนายความ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาทนายความและ
      กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

๔๖. ขอหารือเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) หน้าวัดมหาธาตุยุวราช
      รังสฤษฎิ์

๔๗. ขอหารือการจัดตั้งงบประมาณให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๔๘. หารือการลดค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินรายมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

๔๙. ขอหารือเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งนักเรียนทุนเข้าปฏิบัติราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนใน

      สถาบันอุดมศึกษา

๕๐. การดำเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA

๕๑. ขอหารือร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

      (การกำหนดอายุเด็กที่กระทำความผิดอาญา)

๕๒. หารือเกี่ยวกับคณะกรรมการธุรกรรม ตามร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
      (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๓. หารือปัญหาแนวทางการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
      ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  กรณีเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดถูกศาลสั่งให้

      เป็นคนสาบสูญ

๕๔. ขอหารือการคัดค้านการนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในบริเวณสุสาน วัดพระศรีมหาธาตุไปขึ้นทะเบียน
      ที่ราชพัสดุ

๕๕. หารือปัญหาข้อกฎหมาย และขอหารือปัญหาการเสียภาษีสรรพากร กรณีบริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์

      เซอร์วิส จำกัด หักภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

๕๖. หารือคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

๕๗. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

๕๘. ขอหารือกรณีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

๕๙. ความเห็นทางกฎหมายสำหรับการกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ สำหรับการดำเนินโครงการรถไฟฟ้า
      สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (สัญญาเงินกู้
      เลขที่
TXXX-1)

๖๐. หารือแนวทางปฏิบัติการพิจารณาวินิจฉัยความรับผิดทางละเมิด กรณีผู้ทำคำสั่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

๖๑. ขอหารือประเด็นปัญหาการนำกฎหมายมาใช้กับการออกเสียงประชามติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

๖๒. การเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
      ขั้นพื้นฐาน

๖๓. ขอหารือสถานะของสิ่งปลูกสร้างตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม

๖๔. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่
      อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

๖๕. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
      พ.ศ. ๒๕๕๑

๖๖. ขอหารือกรณีนายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ

      จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

๖๗. หารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ

      ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๖๘. หารือ (กรณีนายจำรูญ  พรมสุวรรณ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีลักษณะตามมาตรา ๑๖

      แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่)

๖๙. ขอหารือการให้ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
      ของมหาวิทยาลัยมหิดล

๗๐. ขอหารือปัญหาเกี่ยวกับสถานภาพของผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและ
      พัฒนาเกษตรกร

๗๑. คดีหมายเลขดำที่ ๑๙๒/๒๕๕๐ เรื่องการฟองคดีต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ไม่ประกาศ
      เขตควบคุมมลพิษบริเวณพื้นที่มาบตาพุด

๗๒. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย คณาจารย์ประจำ มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้
      พ.ศ. ๒๕๓๙

๗๓. ขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ

      มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๖)
      พ.ศ. ๒๕๕๐

๗๔. ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีคำร้องขอให้กระทรวงการคลังเรียกค่าเสียหายจากคณะกรรมการ

      การเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๗๕. หารือสำนักงาน คปภ.

๗๖. การหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

๗๗. ขอหารือการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
      ในกำกับของรัฐ

๗๘. ขอหารือเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัตินักบริหาร ตามข้อบังคับองค์การบริหาร

      การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ฉบับที่ ๔/๒๕๔๖ 

      ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๖

๗๙. ความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียนสำหรับการตรวจผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยา     

      ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice-GMP)

๘๐. หารือปัญหาข้อกฎหมาย (หากผู้ที่คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกและได้เสนอรายชื่อเพื่อให้
      ก.ค.ศ. พิจารณาแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานั้นเป็น
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. จะพิจารณาแต่งตั้งได้หรือไม่ ขัดแย้งกับกฎหมาย
      หรือไม่)

๘๑. ขอทบทวนความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) เรื่อง การแต่งตั้ง

      ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครอง
      เงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑

๘๒. ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
      ในส่วนของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๘๓. ขอหารือการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา
      ๓๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑

๘๔. ขอหารือการนับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามมาตรา ๒๑
      แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕

๘๕. หารือปัญหาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

๘๖. ขอหารือมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐

๘๗. ขอหารือการเก็บค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ การตรวจสอบ และการติดตามผลโครงการสำหรับ
      โครงการที่ยื่นคำขอการพิจารณาให้คำรับรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด

๘๘. ขอหารือประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานะของสถาบันคุ้มครองเงินฝากและการกำหนด
      หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณยอดเงินฝาก  ถัวเฉลี่ย

๘๙. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเพิ่มเติม กรณีสัญญาร่วมการงานและร่วมทุนขยายบริการโทรศัพท์
      บมจ.ทีโอที

๙๐. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย กรณีสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ ๑.๕

      ล้านเลขหมาย ในเขตภูมิภาค บมจ. ทีโอที

๙๑. ขอหารือเรื่องอำนาจหน้าที่ในการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุ และการจัดการ
      ทรัพย์สินของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการรักษา
      ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

๙๒. ขอหารือปัญหาการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๙๓. ขอหารือแนวทางในการจัดให้บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
      เช่า/บริหาร ระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก

๙๔. ขอหารือ (ตามมาตรา ๓๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
      มาเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน คปภ. ณ อาคาร
Thailand Export Mark
      ได้หรือไม่)

๙๕. ขอหารือกรณีการผ่าตัดลูกอัณฑะจะถือเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมาย

      อาญาได้หรือไม่

 

๙๖. หารือปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการรวมกิจการระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด กับ

      บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

๙๗. ขอหารือแนวทางการดำเนินการยึด อายัด ทรัพย์สิน

๙๘. หารือปัญหาข้อกฎหมาย กรณีการออกโฉนดที่ดินจากหลักฐาน ส.ค.๑ ในเขตอุทยานแห่งชาติ

      เขาแหลม - หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

๙๙. ขอหารือเกี่ยวกับสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ

      (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๐๐. หารือการใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

๑๐๑. ขอยกเว้นการปฏิบัติตาม ข้อ ๗(๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์
        ในทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๐๒. ขอหารือเพื่อเป็นแนวทาง

๑๐๓. ขอหารือ (อำนาจผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

๑๐๔. หารือคำสั่งทางปกครองและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

๑๐๕. ขอหารือกรณีผู้เสียหายยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

๑๐๖. หารือการเรียกค่าตอบแทน และค่าป่วยการคืน

๑๐๗. หารือการขอทบทวนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ว่าการออกประกาศกระทรวงการคลัง

        ตามมาตรา ๑๒ หรือตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้มี
        ผลย้อนหลังในทางที่เป็นคุณแก่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีสามารถกระทำได้

๑๐๘. ขอหารือการแต่งตั้งและอำนาจการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน เลขาธิการ

๑๐๙. ขอถอนเรื่องขอหารือการออกระเบียบเทศบาลฯ ว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน

๑๑๐. หารือการทำสัญญาจ้างกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

๑๑๑. ขอหารือการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๑๒. หารือการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ของนายสมบูรณ์ นุชพันธ์

๑๑๓. หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติ ตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน

        ควบคุมมลพิษ

๑๑๔. หารือการรับบุตรบุญธรรมของผู้รับเด็กสัญชาติจีน (ไต้หวัน)

๑๑๕. ขอหารือปัญหาการแต่งตั้งตัวแทนการขายในสถานีต่างประเทศ

๑๑๖. การตีความสถานะ บสท. ตาม (๓) ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
        คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

๑๑๗. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.๙๙๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๑๘. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย

๑๑๙. หารือแนวทางปฏิบัติกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่ง

        รับคำฟ้องของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแห่งรัฐ (คตส.)

        ไว้พิจารณา

 

๑๒๐. ปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับคำนิยามว่า เครื่องจักรผลิต ตามข้อ ๕(๒) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
        ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลหรือเงินสินบนคดีผลิตและจำหน่ายซีดีหรือผลิตภัณฑ์ซีดีหรือผลิตภัณฑ์
        เทปที่ละเมิดต่อกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๒๑. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย

๑๒๒. หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

๑๒๓. ขอทราบสิทธิในการรับบำเหน็จพนักงานส่วนท้องถิ่น

๑๒๔. ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่น
        ของรัฐมนตรี และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

๑๒๕. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน (ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
        และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)

๑๒๖. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตีความมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
        และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๒๗. ขอหารือปัญหาการดำเนินการสรรหากรรมการผู้จัดการ

๑๒๘. ขอปรึกษาด้านกฎหมาย เกี่ยวกับที่ดินของแผ่นดิน

๑๒๙. การพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อมติคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๑๓๐. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย กรณีการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
        หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

๑๓๑. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย (มาตรา ๑๑๙ (๕) ประกอบกับมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญ

        แห่งราชอาณาจักรไทย)

๑๓๒. หารือการคืนเงินค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

๑๓๓. ขอหารือข้อกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติกรณีที่ คตส.มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลความผิดใน
        กรณีที่ข้าราชการประจำกระทำความผิดร่วมกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

๑๓๔. ขอหารือปัญหาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

        ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๑๓๕. การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่หลังการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
        ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙

๑๓๖. หารือการบังคับคดี

๑๓๗. การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

        ภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๓๘. ขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๓๙. หารือข้อกฎหมายตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

        พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๔๐. หารือแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

๑๔๑. ขอหารือการเรียกเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นใดคืนแก่ทางราชการกรณีศาลปกครองสูงสุด

        มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๑๔๒. ขอหารือเรื่องเงินบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
        สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครสวรรค์

๑๔๓. ข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ
        (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๔๔. หารือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

๑๔๕. ขอหารือปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ
        ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๔๖. ขอหารือการนับอายุประทานบัตรตามกฎหมายว่าด้วยแร่โดยอนุโลมกรณีการได้รับอนุญาตให้ต่อ
        อายุตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๑๔๗. หารือมาตรการบังคับทางปกครอง

๑๔๘. ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
        (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๔๙. ขอหารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

๑๕๐. ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

๑๕๑. ขอหารือการคืนที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันให้แก่เจ้าของเดิม

๑๕๒. ขอความอนุเคราะห์ทราบแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคำจำกัดความหรือความหมายของคำว่า “กันสาด”

๑๕๓. หารือกรณีชุมชนหมู่บ้านภาณุรังษีขอให้เทศบาลเมืองบางกรวยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

๑๕๔. ขอหารือเกี่ยวกับการลงโทษปรับทางปกครอง

๑๕๕. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว

๑๕๖. ขอหารือประเด็นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๕๗. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

๑๕๘. ขอหารือกฎหมาย ดาบตำรวจสุริยะ คงพันธ์

๑๕๙. หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

๑๖๐. สถานภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๖๑. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต

๑๖๒. ขอหารือเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๑๖๓. ขอหารือการเลื่อนและแต่งตั้งผู้บริหารไม่สังกัดสถานศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับเงินเดือน

        ในระดับที่สูงขึ้น

๑๖๔. ขอทบทวนความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) กรณีการดำเนินการเกี่ยวกับการออก
        ใบเบิกทางกำกับการนำไม้เคลื่อนที่ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

๑๖๕. หารือปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย กรณีระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

        เกษตรกรว่าด้วยเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๔ มีเนื้อหาแตกต่างไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

        กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒

 


ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาภาระหน้าที่และการจัดองค์กร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการกฤษฎีกา
แผนปฎิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล