หน้าหลัก >องค์กร >แผนปฎิบัติราชการ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน
แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)
แผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
สรุปผลการดำเนินงานด้านกฎหมาย
สรุปผลการดำเนินงานด้านกฎหมาย
ผลการดำเนินงานด้านกฎหมาย
ผลการดำเนินงานด้านกฎหมาย

ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาภาระหน้าที่และการจัดองค์กร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการกฤษฎีกา
แผนปฎิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
  
บริการอื่น ๆ
เสนอแนะ - ติชมเว็บไซต์สำหรับทำให้ IE เปิดไฟล์ TIFF ได้
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับจอภาพขนาด 1,024 x 768 พิกเซล