กฎหมายสำหรับ iPad เป็นข้อมูลกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานภายใน
สำนักงานฯ เท่านั้น  การอ้างอิงกฎหมาย ให้ใช้ฉบับราชกิจจานุเบกษา